APLIKASYON PARA SA KOMISYON SA PAGPAPAYO SA MGA LINYA NG PAMPANGASIWAANG DISTRITO SA TAONG 2021 (2021 Supervisorial District Lines Advisory Commission Application in Tagalog)

Application Deadline: Applications will be accepted until 5 p.m. on Friday, June 4, 2021.

Ang County ng San Mateo ay naghahanap ng mga aplikante na maglilingkod sa isang 11-miyembro na komisyon sa pagpapayo (na may dalawang kahalili) na susuri sa mga potensyal na pagbabago sa mga Pampangasiwaang Distrito dahil sa Data ng Census noong 2020.  Ang gawain ng Komisyon ay isasaalang-alang ang pampublikong patotoo at kinakailangang pamantayan sa distrito at magmungkahi ng isang mapa o mga mapa para sa pagsasaalang-alang ng Lupon ng mga Tagapangasiwa.  Papayuhan ang Komisyon ng mga tauhan ng County  at walang kinakailangang espesyal na karanasan na nauugnay sa pangangasiwa ng distrito.

 
1 Start 2 Complete

Kung minarkahan mo ang Kasalukuyang Nagtatrabaho, mangyaring kumpletuhin ang sumusunod:

(*Ang mga kasalukuyang opisyal na inihalal ng mga botante ng County ng San Mateo ay hindi karapat-dapat na maglingkod)
Demograpikong Data (Mangyaring tandaan na ang pagbibigay ng impormasyong ito ay opsyonal. Maaari mong piliin ang "tumangging magpahayag" para sa bawat sagot

Ang aplikasyon na ito ay maaaring manatili sa file sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagsumite, at ang di-personal na impormasyon na ibinigay sa aplikasyon ay pampublikong impormasyon at maaaring ibahagi sa iba pang mga aplikante, miyembro ng media, o sa pangkalahatang publiko.

COVID-19 Info
Back to Top